ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Sprzedający (ADRESAT)

WAGA s.r.o.

Málkov 10

267 01  Králův Dvůr

Nr identyfikacyjny: 26512700
E-mail: info@waga.cz
Nr tel.: 00420 603 251 650
 
KUPUJĄCY:

Imię i nazwisko:         ...............................................................................................................................................................................................

Adres:                        ...............................................................................................................................................................................................

Dokument podatkowy nr:       ...............................................................................................................................................................................................


Szanowni Państwo,
dnia ............................. za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklo-interier.cz zawarłem/am z Umowę kupna-sprzedaży, której przedmiotem była dostawa towaru (określić): ............................................................................ numer zamówienia: ...................................

Towar ten przejąłem/am dnia ........................... Mając na uwadze, że umowa została zawarta za pośrednictwem Internetu, czyli typowego środka porozumiewania się na odległość, zdecydowałem/am się skorzystać z prawa wynikającego z postanowień § 1829 ust. 1 w połączeniu z § 1818 ustawy nr 89/2012 Dz.U. ze zmianami i niniejszym oświadczam, że odstępuję od w/w Umowy kupna-sprzedaży. Cena zakupu podlega zwrotowi.

Kwota:                            ...........................................................................................

Konto bankowe nr:   ................................................................ / ........................
 

Pozdrawiam
 
Podpis Kupującego: ……………………………………….

(tylko w przypadku, gdy formularz jest przesyłany w formie papierowej)
 
W……………………..……….…….. dnia……………………………..


Załącznik
Kopia dokumentu zakupu (faktura)

Brak przedmiotu