Polityka prywatności (RODO)

I. Podstawowe postanowienia

1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest WAGA s.r.o., nr identyfikacyjny 26512700 z siedzibą pod adresem: Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr (dalej: „administrator”).
2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub na podstawie tożsamości społecznej danej osoby fizycznej.
3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 
 
II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane mu przez osobę udostępniającą swoje dane lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji zamówienia danej osoby.
2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby udostępniającej swoje dane oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
• realizacja umowy pomiędzy osobą udostępniającą swoje dane a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). f) RODO,
• zgoda osoby udostępniającej swoje dane na przetwarzanie dla celów marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
• realizacja zamówienia osoby udostępniającej swoje dane oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy osobą udostępniającą swoje dane a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt); podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora,
• wysyłanie wiadomości handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
3. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Osoba udostępniająca swoje dane wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe
• przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy osobą udostępniającą swoje dane a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
• przez czas, zanim dojdzie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie dłużej niż…. lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe. 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
• zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
• zapewniające świadczenie usług związanych z obsługą sklepu internetowego oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
• świadczące usługi marketingowe.
2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
3. Usługi operacyjne, świadczenie usług marketingowych i wsparcia 
• Google analytics – rejestruje pliki cookie i korzystanie z sieci
• Google Adwords – rejestruje pliki cookie i korzystanie z sieci
• zakupy w Google – wniosek o recenzję, rejestruje e-maile, jeśli osoba udostępniająca swoje dane wyraża zgodę w procesie zamówienia
• Heureka – rejestruje konwersje zakupowe i e-mail dla usługi „Zweryfikowano przez klientów” 
• Zboží.cz – rejestruje konwersje zakupowe i e-mail 
• Sklik – rejestruje pliki cookie, korzystanie z sieci, konwersje zakupowe.

VI. Prawa osoby udostępniającej swoje dane

1. Na warunkach określonych w RODO osobie udostępniającej swoje dane przysługują następujące prawa
• prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
• prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
• prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO 
• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, poprzez przekazanie powiadomienia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie III niniejszych warunków. Może cofnąć zgodę w dowolnym momencie na swoim koncie użytkownika.
2. Osoba udostępniająca swoje dane ma również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że zostało naruszone jej prawo do ochrony danych osobowych.


VII. Warunki ochrony danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności bezpiecznego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowanie haseł osoby udostępniającej swoje dane w bazie danych, regularne aktualizacje systemu, regularne kopie zapasowe systemu.
3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza, osoba udostępniająca swoje dane potwierdza, że zapoznała się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.
2. Osoba udostępniająca swoje dane zgadza się na warunki, zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, osoba udostępniająca swoje dane potwierdza, że zapoznała się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.
3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja warunków ochrony danych osobowych zostanie opublikowana na jego stronie internetowej, a jednocześnie do osoby udostępniającej swoje dane zostanie przesłana nowa wersja regulaminu na podany administratorowi adres e-mail.

Niniejsze warunki obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Brak przedmiotu