Regulamin reklamacji

1. Niniejszy regulamin reklamacji został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy nr 40/1964 Dz.U., Kodeksu cywilnego, nr 513/1991 Dz.U., Kodeksu handlowego oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U., Ustawy o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami i dotyczy towarów konsumpcyjnych, w odniesieniu do których w okresie gwarancji przysługują Kupującemu prawa z tytułu odpowiedzialności za wady.
2. Konsument może złożyć uzasadnioną reklamację jednym z następujących sposobów:
⦁ pocztą na adres: WAGA s.r.o., Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr
⦁ pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamace@waga.cz
⦁ osobiście pod adresem: WAGA s.r.o., Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr
4. Składając reklamację, konsument zobowiązany jest przedstawić: 
⦁ dowód sprzedaży towaru (dokument podatkowy, faktura, karta gwarancyjna),
⦁ reklamowany towar wraz ze wszystkimi akcesoriami,
⦁ szczegółowy opis usterki.
5. W pracowni konsument otrzymuje dokument odbioru towaru do reklamacji. 
6. Prawo do reklamacji wygasa w przypadku:
⦁ zużycia rzeczy podczas jej zwykłego użytkowania,
⦁ nieprofesjonalnego obchodzenia się i użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, 
⦁ uszkodzenia na skutek działania czynników atmosferycznych (np. woda, ogień, wyładowania atmosferyczne itp.), 
⦁ uszkodzenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem,
⦁ uszkodzenia towaru w transporcie (reklamacja rozpatrywana bezpośrednio u przewoźnika).
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar jest naprawiany nieodpłatnie. Jeśli jest to wada nie do naprawienia, towar wymieniany jest na nowy. W przypadku wymiany towaru rozpoczyna się nowy okres gwarancji.
8. Termin rozpatrzenia reklamacji, w tym usunięcia wady, wynosi 30 dni kalendarzowych, chyba że strony postanowią inaczej. Okres ten rozpoczyna się w dniu przyjęcia reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu konsument ma prawo do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży.

Niniejszy regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 26 maja 2016 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie reklamacji.

Brak przedmiotu