spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WAGA s.r.o.
z siedzibą: Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr
numer identyfikacyjny (REGON): 26512700
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pozycja 86861,
celem której jest sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklo-interier.cz

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki (zwane dalej „warunkami handlowymi”) spółki WAGA s.r.o., z siedzibą: Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr, nr identyfikacyjny: 26512700, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pozycja 86861 (zwanej dalej „Sprzedającym“) regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego (dalej „Kodeks Cywilny”), wzajemne prawa i obowiązki Stron Umowy powstałe w związku z Umową kupna-sprzedaży (lub na jej podstawie) zawartej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez Sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.sklo-interier.cz (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).
1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba zamierzająca kupić towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która podczas zamawiania towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania wolnego zawodu. 
1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w Umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia w Umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w warunkach handlowych.
1.4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią Umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna-sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.
1.5. Treść warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedającego. Przepis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas zamawiania towaru Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych poprawnie i zgodnie z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru, Sprzedający uważa za prawidłowe.
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim. 
2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna-sprzedaży (w tym warunki handlowe).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnym do konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1. Jakakolwiek prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.
3.2. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się informacje o towarze, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz kosztach zwrotu towaru, jeśli towar ze swej natury nie może zostać odesłany pocztą. Podane są ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego Umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie ustalonych warunkach.
3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
3.4. Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
3.4.1. zamówionym towarze (zamówiony towar jest „włożony” przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),
3.4.2. sposobie zapłaty ceny towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz 
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie „zamówienie”).
3.5. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu, wraz z możliwością wykrycia i skorygowania błędów popełnionych przez Kupującego podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego, klikając przycisk
 „          ”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedającego za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).
3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający zawsze ma prawo zwrócić się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.7. Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym powstaje z chwilą doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
3.8. Kupujący wyraża zgodę na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego z tytułu korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący, przy czym nie różnią się one od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę za towar oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach Umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zapłacić Sprzedającemu w następujący sposób:
- gotówką w pracowni Sprzedającego pod adresem: Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr;
- gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
- bezgotówkowo przelewem na rachunek Sprzedającego nr 2501891875/2010, prowadzony w Fio banka (dalej „konto Sprzedającego”);
- bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności GoPay;
- bezgotówkowo kartą płatniczą;
- poprzez pożyczkę udzieloną przez osobę trzecią.
4.2. Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
4.3. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu na postanowienia art. 4.6 warunków handlowych dotyczące obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
4.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu wraz z podaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania należnej kwoty na koncie Sprzedającego.
4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), żądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru Kupującemu. Nie stosuje się przepisów § 2119 ust.1 Kodeksu Cywilnego.
4.7. Nie można łączyć ewentualnych rabatów od ceny towaru udzielonych Kupującemu przez Sprzedającego.
4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeśli przewidują to ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę – dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY


5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe, między innymi, odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, od Umowy kupna-sprzedaży na dostawę towarów szybko psujących się i towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innym towarem po dostarczeniu, od Umowy kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest dostawa towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i którego ze względów higienicznych nie można zwrócić, oraz od Umowy kupna-sprzedaży na dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeśli konsument naruszył oryginalne opakowanie.
5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, gdy nie można odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem Umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży musi zostać przesłane Sprzedającemu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży, Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza dostarczonego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży Kupujący może przesłać na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail Sprzedającego.
5.3. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych Umowa kupna-sprzedaży zostaje od początku anulowana. Towar należy zwrócić Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna-sprzedaży Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.
5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych Sprzedający zwróci środki pieniężne otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał środki pieniężne od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu środków pieniężnych Kupującemu przy zwrocie towaru w inny sposób, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci towaru lub nie prześle dowodu, że wysłał towar Sprzedającemu.
5.5. W przypadku szkody powstałej na towarze Sprzedający ma prawo do jednostronnego potrącenia Kupującemu kwoty z ceny zakupu.
5.6. W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 1829 ust.1 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający ma również prawo do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży w dowolnym czasie, do momentu odebrania towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez Kupującego.
5.7. W przypadku przekazania Kupującemu prezentu wraz z towarem umowa podarunkowa między Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli Kupujący odstąpi od Umowy kupna-sprzedaży, umowa podarunkowa na taki prezent przestaje obowiązywać i Kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu.


6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW


6.1. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest uzgadniany na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
6.2. Jeżeli zgodnie z Umową kupna-sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.
6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczanie towaru lub dostarczenie go w sposób inny niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub koszty związane z innym sposobem dostawy. 
6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otworzenie przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
6.5. Inne prawa i obowiązki Stron dotyczące transportu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeśli zostały przez niego wydane.

7. PRAWA Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki Stron Umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, ze zmianami).
7.2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za dostarczenie towaru, który jest wolny od wad. Przede wszystkim Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że w momencie odbioru towaru przez Kupującego:
7.2.1. towar posiada cechy uzgodnione przez Strony Umowy, a w przypadku braku umowy, posiada cechy opisane przez Sprzedającego lub producenta, lub cechy oczekiwane przez Kupującego ze względu na rodzaj towaru i na podstawie reklamy,
7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez Sprzedającego lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane, 
7.2.3. pod względem jakości lub konstrukcji towar odpowiada uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została określona na podstawie uzgodnionej próbki lub wzoru, 
7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, o właściwych wymiarach i wadze; oraz 
7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.
7.3. Postanowienia, o których mowa w art. 7.2. warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, w odniesieniu do której została ustalona niższa cena, z powodu zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem.
7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uważa się za wadliwy w chwili odbioru. Kupujący może skorzystać z przysługującego mu prawa w przypadku wystąpienia wady na towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru towaru.
7.5. Prawa wynikające z nienależytej realizacji Umowy Kupujący zgłasza do Sprzedającego pod adresem jego pracowni, gdzie możliwe jest uwzględnienie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanego towaru, lub też w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.
7.6. Inne prawa i obowiązki Stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady może określać regulamin reklamacji Sprzedającego.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego po zapłaceniu pełnej ceny zakupu towaru.
8.2. W stosunku do Kupującego Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
8.3. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy kupna-sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.
8.4. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Urząd, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, wykonuje kontrolę w zakresie swoich kompetencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
8.5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 


9.1. Ochronę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu oraz               (dalej łącznie „dane osobowe”).
9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy kupna-sprzedaży oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile Kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego również w celu wysyłania Kupującemu informacji i wiadomości handlowych. Zgoda na pełne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie Umowy kupna-sprzedaży.
9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o każdej zmianie swoich danych osobowych.
9.5. Sprzedający może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako podmiotu przetwarzającego dane. Poza osobami przewożącymi towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez Sprzedającego podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.
9.6. Dane osobowe będą przetwarzane na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9.8. W przypadku, gdy Kupujący uważa, że Sprzedający lub podmiot przetwarzający (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub z przepisami prawa, zwłaszcza gdy dane osobowe są nieadekwatne w odniesieniu do celu ich przetwarzania może:
9.8.1. zwrócić się do Sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie, 
9.8.2. domagać się od Sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego naprawy powstałej w ten sposób sytuacji. 
9.9. Jeżeli Kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, Sprzedający jest zobowiązany do podania tych informacji. Sprzedający ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego.
10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. plików cookie. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu w serwisie internetowym i wypełnienie zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy kupna-sprzedaży bez zapisywania plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

11. DORĘCZENIA


11.1. Informacje handlowe można doręczać Kupującemu na jego adres e-mail.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas Strony Umowy uzgadniają, że stosunek podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
12.3. Umowa kupna-sprzedaży, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna. 
12.4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży. 
12.5. Dane kontaktowe Sprzedającego:
adres pocztowy: WAGA s.r.o., Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr (dla doręczeń)

adres e-mail: shop@waga.cz  telefon: +420 311 440 060, +420 603 251 650      .

Málkov,      dnia  9.5.2016